Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Phát triển Nhân viên

Chương trình đào tạo cải thiện năng lực nhân viên, độc vị thông qua hành vi và tính cách nhân viên, vận dụng sự hỗ trợ công cụ giúp cải thiện nhanh chóng và hiệu quả, tối ưu giải pháp phát triển bản thân.