Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Phát triển năng lực

Nội dung huấn luyện phát triển năng lực nhân viên dựa trên việc ứng dụng công cụ Uchida-kraepelin.