Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Phát triển Lãnh đạo

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo dành cho quản lý cấp trung, nội dung giúp nâng cao nhận thức quản lý, khai thác và sử dụng đúng năng lực bản thân, tìm kiếm và xây dựng chiến lược cải thiện năng lực.