Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Đào tạo Quản trị Nhân sự

Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự dành cho cấp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Với nội dung tiêu chuẩn, cung cấp kiến thức cơ bản đến chuyên sâu, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và phát triển ổn định doanh nghiệp