Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Đào tạo Chuyên viên

Chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên viên thực thi nghiệp vụ quản trị nhân sự (hrm), cung cấp những chương trình cơ bản đến chuyên sâu theo tiêu chuẩn Hiệp hội Nhân sự Hoa kỳ.