Thông tin Sản phẩm / Dịch vụ

Huấn Luyện & Đào tạo

Chương trình huấn luyện và đạo tạo ứng dụng kết quả đánh giá từ bộ công cụ OD-Tools và Uchida-Kraepelin, giúp tăng sự chính xác và hiệu quả trong quá trình vận dụng.