Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin (UK Test)

Hướng dẫn khai thác Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin

Bài kiểm tra tâm lý Uchida-Kraepelin là công cụ của Nhật Bản, được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 04/2020. Công cụ UK Test có nhiều đặc điểm độc đáo, hỗ trợ nhận diện năng lực con người một cách rất thực nghiệm. Công cụ được sử dụng nhiều trong công tác phát triển […]